Правила крещенских купаний

http://khovrino.mos.ru/upload/medialibrary/80a/kreshchenskie-kupaniya-3.jpg